Privacy policy

Dit is de Privacy Policy van Via Schouten (hierna te noemen “Via Schouten”, “wij”,
“ons” of “onze”), een onderneming met adres Hongerlandsedijk 942, 3201 LW te
Spijkenisse. Via Schouten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 82873259. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen,
gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.viaschouten.nl
(de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt
met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken
persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde
uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.
Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het
verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy
beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle
anderen die toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Via Schouten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze
diensten of wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam.
• Geslacht.
• Adresgegevens.
• Telefoonnummer.
• E-mailadres.
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, per e-mail
en/of telefonisch.

Logfile informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt
wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het
goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de
Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer
in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IPadres,
browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt,
de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere
statistieken.

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons
verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die
verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die u bezoekt,
add-ons en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van onze Website.
Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden
opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies
kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen.
Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij
gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het
voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken
voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een
permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw
gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op
basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google
Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen
en te verbeteren.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Via Schouten, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of
wanneer onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als
gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan
kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of
overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy
Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot
uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk
verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij
zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij
geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van
fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen.
Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard
voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch
verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden,
beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Via Schouten heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat
informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Via Schouten kan niet
verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld,
veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren
van de e-mails tussen u en Via Schouten. Wij zij niet verantwoordelijk voor de
functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of
servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent
gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen
dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een
juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Via
Schouten persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.
Indien u meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens
bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@viaschouten.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen
of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten
overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Via Schouten
door een e-mail te sturen naar info@viaschouten.nl.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of
services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de
informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing
wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie,
website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst
van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn
onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger
dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens
hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan
zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze
servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming
persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen
via info@viaschouten.nl.

Wijzigingen

Via Schouten kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U
wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.
Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze
zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen
met Via Schouten door een e-mail te sturen naar info@viaschouten.nl.